PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Společnost Microsoft poskytuje uživatelům na tomto webu přístup k různým zdrojům včetně dokumentů, fotografií, videa a dalšího grafického, textového a audiovizuálního obsahu (dále jen „obsah“), softwarovým a počítačovým kódům včetně nástrojů pro vývojáře a vzorového kódu (dále jen „software“) a komunikačním fórům a dalším službám (dále jen „služby“).  Obsah, software a služby a všechny další části a obsah tohoto webu podléhají těmto podmínkám použití.  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky použití bez upozornění aktualizovat.  Platnou a nejaktuálnější verzi podmínek použití lze zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky použití“ ve spodní části webových stránek.

Přístupem na tento web nebo jeho použitím jakýmkoli způsobem souhlasíte s těmito podmínkami použití a zavazujete se k jejich dodržování.  Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v podmínkách použití, nepřistupujte k tomuto webu ani jej nepoužívejte.  

Na začátek stránky

OCHRANA SOUKROMÝCH A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zveřejňování v souvislosti se shromažďováním a použitím vašich údajů naleznete v části Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.  

Na začátek stránky

APLIKAČNÍ PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ

Společnost Microsoft zveřejňuje na tomto webu informace o řadě aplikačních programovacích rozhraní (dále jen „rozhraní API“).  Společnost Microsoft nebude uplatňovat žádná patentová práva, pokud jde o vaše produkty volající tato rozhraní API za účelem přijímání služeb od produktů společnosti Microsoft s těmito rozhraními API.  

Na začátek stránky

SOFTWARE

Veškerý software, který je k dispozici ke stažení z webu, je autorským dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Používání Softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy, která je dodávána s tímto softwarem nebo je jeho součástí.  

Pokud jakýkoli software obsahuje doložku o autorských právech nebo podobné známky vlastnictví, které označují, že vlastníkem daného softwaru je jiná strana než společnost Microsoft, a Software obsahuje vlastní licenční smlouvu, potom je daný software licencován touto stranou a nikoli společností Microsoft. V souvislosti s takovým softwarem vám společnost Microsoft neuděluje žádná práva na duševní vlastnictví (ať už přímá či odvozená).

Zpřístupní-li společnost Microsoft na tomto webu jakýkoli software označený jako „ukázkový“ nebo „vzorový“ bez licenční smlouvy, získáváte licenci na tento software za podmínek omezené veřejné licence společnosti Microsoft

Zpřístupní-li společnost Microsoft na tomto webu jakýkoli jiný software bez licenční smlouvy, smíte takový software používat výhradně k vývoji, navrhování a testování svých programů určených pro spouštění s produkty a službami společnosti Microsoft. 

Na začátek stránky

OBSAH

Veškerý obsah je dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorským právem. Používání obsahu se řídí podmínkami případné licenční smlouvy, která je dodávána s tímto obsahem nebo je jeho součástí.

Pokud je na tomto webu zpřístupněn jakýkoli obsah bez licenční smlouvy, smíte vytvořit přiměřený počet kopií daného obsahu za účelem vlastního interního použití při navrhování, vývoji a testování vlastního softwaru, produktů a služeb. Níže uvedenou doložku o autorských právech musíte zachovat ve všech kopiích obsahu a zajistit, aby byla společně s tímto opravňujícím ustanovením uvedena na všech takových kopiích. 

Akreditované vzdělávací instituce, např. instituce poskytující základní a střední vzdělání (K-12), univerzity, soukromé a státní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat obsah pro vzdělávací účely a distribuci při výuce. Publikování nebo distribuce mimo výuku jsou podmíněny výslovným písemným svolením.  

S výjimkou případů uvedených výše v této části nesmí být žádná část webu kopírována, napodobována, zveřejňována, přenášena, vysílána ani distribuována, a to ani jako celek, ani po částech.  

Na začátek stránky

OBSAH PŘÍSTUPNÝ POUZE POZVANÝM ÚČASTNÍKŮM

Některé části tohoto webu jsou přístupné pouze uživatelům, kteří obdrželi pozvánku k účasti, například jako součást programu použití předběžné verze softwaru a poskytnutí hodnocení pro společnost Microsoft. Veškeré informace dostupné v těchto částech webu nebo týkající se obsahu či softwaru dostupného v těchto částech webu jsou důvěrné informace, jejichž vlastníkem je společnost Microsoft. Po dobu pěti let od získání těchto důvěrných informací nesmíte tyto informace poskytnout žádné třetí straně. Toto omezení se nevztahuje na žádné informace, které: jsou nebo se stanou veřejně dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto omezení; které byly příjemci informace právoplatně známé, aniž by byl příjemce povinen s informacemi nakládat jako s důvěrnými; jsou přijaty z jiného zdroje, který může tyto informace právoplatně sdělit a není povinen s nimi nakládat jako s důvěrnými; nebo jsou vyvíjeny nezávisle. Tyto důvěrné informace můžete zveřejnit, pokud tak vyžaduje soudní příkaz nebo příkaz jiného státního orgánu, který má k takovému jednání zákonné právo. Dříve, než tak učiníte, je třeba žádat nejvyšší možnou úroveň ochrany a - pokud je to možné - dát společnosti Microsoft s dostatečným předstihem přiměřenou možnost podniknout kroky k ochraně příslušných informací.

Na začátek stránky

POZNÁMKY K SOFTWARU, OBSAHU, ROZHRANÍM API, SLUŽBÁM A INFORMACÍM DOSTUPNÝM NA TOMTO WEBU

PŘÍPADNÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE, OBSAH, ROZHRANÍ API, SLUŽBY A INFORMACE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU NEBO SLUŽEB JE POSKYTOVÁNA POUZE V ROZSAHU UVEDENÉM V PODMÍNKÁCH SAMOSTATNÉ SMLOUVY, KTERÁ SE VZTAHUJE NA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE, DOKUMENTACI, ROZHRANÍ API, SLUŽBY A INFORMACE.  S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V PŘÍPADNÝCH SAMOSTATNÝCH SMLOUVÁCH TÍMTO SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, POKUD JDE O SOFTWARE, OBSAH, ROZHRANÍ API, SLUŽBY A INFORMACE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁV.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU SOFTWARU, OBSAHU, ROZHRANÍ API, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO V DŮSLEDKU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB ČI WEBU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.

Společnost Microsoft může mít v souvislosti s příslušným obsahem, softwarem nebo službami zaregistrovány patenty, přihlášky patentů, ochranné známky, autorská práva nebo další práva na ochranu duševního vlastnictví. Není-li v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft výslovně uvedeno jinak, poskytnutím obsahu, softwaru nebo služeb vám není udělena licence k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jinému duševnímu vlastnictví.

Na začátek stránky

VYHRAZENÍ PRÁV

Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou těmito podmínkami použití výslovně udělena, a tyto podmínky nezakládají žádná jiná práva, ať již odvozeně nebo formou zákonné překážky nebo jinak. 

Na začátek stránky

ČLENSKÝ ÚČET, HESLO A ZABEZPEČENÍ

Vyžaduje-li některá ze služeb, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a správné informace podle pokynů příslušného registračního formuláře. Za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu nesete plnou odpovědnost. Kromě toho nesete veškerou odpovědnost za všechny aktivity probíhající v rámci vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat společnost Microsoft o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jiném porušení zabezpečení. Společnost Microsoft nebude odpovídat za žádné ztráty, které případně utrpíte v důsledku používání vašeho hesla nebo účtu jinou osobou, ať s vaším vědomím či bez něj. Vy však můžete odpovídat za ztráty, které případně utrpí společnost Microsoft nebo jiná strana v důsledku používání vašeho hesla nebo účtu jinou osobou. Nesmíte použít účet jiné osoby bez svolení držitele účtu.

Na začátek stránky

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ SLUŽEB

Ve všech komunitách na tomto webu se musíte řídit Pravidly chování komunit společnosti Microsoft.

Používání služeb je podmíněno tím, že služby nebudete používat pro účely, která jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a doložkami. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit kterýkoli server společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném užívání žádné z těchto služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k libovolným službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k libovolnému serveru společnosti Microsoft nebo libovolné službě prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Služby mohou obsahovat e-mailové služby, služby BBS, diskusní oblasti, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky či jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci určené k usnadnění vaší komunikace s ostatními (dále jen „komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání komunikačních služeb nebudete dopouštět například následujícího jednání:

 • Používání komunikačních služeb ve spojení s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanými e-maily, spamem či libovolnými (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými nebo nevyžádanými zprávami.
 • Pomlouvání, urážení, obtěžování, sledování, vyhrožování nebo jiné porušování práv (například práv na soukromí a práv souvisejících s publicitou) ostatních.
 • Publikování, zveřejňování, ukládání, distribuování nebo šíření jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, hanlivého, obscénního, neslušného nebo nezákonného tématu, názvu, materiálu nebo informace.
 • Nahrávání nebo jiné vystavování souborů, které obsahují fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, včetně např. autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv souvisejících s publicitou), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas.
 • Používání materiálů nebo informací, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány službami způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
 • Odesílání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, programy cancelbot, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele.
 • Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují.
 • Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že byste vědět měli, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány.
 • Falšování nebo odstraňování jakýchkoli informací správy autorských práv, například údajů o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru.
 • Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání.
 • Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na určitou konkrétní komunikační službu.
 • Získávání nebo jiné shromažďování informací o ostatních uživatelích včetně e-mailových adres.
 • Porušování platných zákonů a právních předpisů.
 • Vytváření falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.
 • Používání, stahování nebo jiné kopírování jakéhokoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů služeb nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné fyzické či právnické osobě (zdarma nebo za úplatu).

Společnost Microsoft není povinna monitorovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikačních služeb a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, považuje-li to za nezbytné pro splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály, a to jak vcelku, tak i po částech.

Při poskytování osobně identifikovatelných údajů o své osobě nebo svých dětech a citlivých obchodních informací do komunikačních služeb postupujte vždy obezřetně.  Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do komunikačních služeb může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování takových omezení.

Na začátek stránky

PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NA TENTO WEB

Společnost Microsoft si nečiní nároky na vlastnictví kódu, obsahu, komentářů, názorů, návrhů, informací ani materiálů, které poskytnete prostřednictvím tohoto webu nebo jakýchkoli služeb (dále jen „příspěvek“). Poskytnutím příspěvku však společnosti Microsoft a jejím pobočkám neodvolatelně udělujete právo využívat, měnit, distribuovat či jinak komerčně využívat příspěvek jakýmkoli způsobem a pro jakékoli účely (včetně udělení práva obecné veřejnosti používat vaše příspěvky v souladu s sodmínkami použití tohoto webu, které se mohou postupem času změnit) a také právo zveřejnit vaše jméno, bydliště a e-mailovou adresu v souvislosti s vaším příspěvkem.  Tato práva jsou udělena v souladu se všemi příslušnými právy na duševní vlastnictví, která vlastníte nebo jimi disponujete.  

V souvislosti s použitím vašich příspěvků nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit ani použít žádný z příspěvků a smí jakýkoli příspěvek kdykoli odstranit.

Poskytnutím příspěvku zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku a že váš příspěvek nepodléhá žádným právům třetí strany (včetně práva na ochranu osobnosti či ochranu osobnosti v publikovaných materiálech). 

Na začátek stránky

UKONČENÍ

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup ke kterékoli ze služeb.

Na začátek stránky

POSTUP OZNÁMENÍ A PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA

Podle ustanovení zákoníku USA United States Code, Title 17, Section 512(c)(2), musí být stížnost na porušení autorského práva zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.

Viz Oznámení a podávání stížnosti na porušení autorských práv.

Na začátek stránky

ODKAZY NA SERVERY TŘETÍCH STRAN

KLIKNUTÍM NA NĚKTERÉ ODKAZY NA TOMTO WEBU OPUSTÍTE WEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT. SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE TYTO ODKAZY POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A ZAHRNUTÍ LIBOVOLNÉHO ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT DOTYČNÝ WEB SCHVALUJE.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE: (i) SPOLEČNOST MICROSOFT NEŘÍDÍ, NEKONTROLUJE, NEDOPLŇUJE, NESCHVALUJE ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI MATERIÁLY, PROJEKTY ČI SLUŽBY NABÍZENÉ TŘETÍMI STRANAMI, VČETNĚ JINÝCH DODAVATELŮ A TŘETÍCH STRAN DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZOVANÝCH WEBŮ; (ii) SPOLEČNOST MICROSOFT NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S ŽÁDNÝMI TŘETÍMI STRANAMI, JEJICH MATERIÁLY A SLUŽBAMI; (iii) VEŠKERÁ JEDNÁNÍ S TAKOVÝMI TŘETÍMI STRANAMI VEDETE NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO; A (iv) SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI MATERIÁLY ČI SLUŽBY NABÍZENÉ TŘETÍMI STRANAMI.

Na začátek stránky

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

© 2010 Microsoft Corporation.  Všechna práva vyhrazena.

Na začátek stránky

OMEZENÁ VEŘEJNÁ LICENCE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Touto licencí se řídí užívání kódu označeného jako „ukázkový“ nebo „vzorový“, který je na tomto webu k dispozici bez licenční smlouvy, jak je uvedeno ve výše uvedeném oddílu POZNÁMKA K SOFTWARU DOSTUPNÉMU NA TOMTO WEBU. Jestliže takový kód (dále jen „software“) používáte, souhlasíte s touto licencí. Pokud s licencí nesouhlasíte, software nepoužívejte.

1. Definice

Pojmy „rozmnožovat“, „rozmnožování“, „odvozená díla“ a „distribuce“ zde mají stejný význam jako v zákonu na ochranu autorských práv platném v USA.

„Příspěvek“ je původní software nebo jakékoli dodatky či změny softwaru.

„Přispěvatel“ je osoba, která distribuuje svůj příspěvek v rámci této licence.

„Licencované patenty“ představují patentové nároky přispěvatele, které jsou uvedeny přímo u jeho příspěvku.

2. Udělení práv

(A) Poskytnutí autorských práv. V souladu s podmínkami této licence, včetně licenčních podmínek a omezení uvedených v oddílu 3, vám každý přispěvatel uděluje nevýhradní a celosvětovou licenci na autorská práva bez licenčních poplatků na reprodukování jeho příspěvku, přípravu odvozených děl na základě jeho příspěvku a distribuci jeho příspěvku nebo jakýchkoli vámi vytvořených odvozených děl.

(B) Poskytnutí patentů. V souladu s podmínkami této licence, včetně licenčních podmínek a omezení uvedených v oddílu 3, vám každý přispěvatel uděluje nevýhradní a celosvětovou licenci bez licenčních poplatků v rámci svých licencovaných patentů na vytváření, dřívější vytváření, používání, prodej, nabízení k prodeji, dovoz a/nebo jakékoli nakládání s jeho příspěvkem do softwaru nebo odvozených děl na základě příspěvku do softwaru.

3. Podmínky a omezení

(A) Žádná licence na ochranné známky. Tato licence vám neuděluje práva na používání jména, loga ani ochranných známek přispěvatele.

(B) Vznesete-li vůči jakémukoli přispěvateli patentový nárok na patenty, které by dle vašeho tvrzení byly porušovány softwarem, platnost vaší patentové licence na software od takového přispěvatele bude automaticky ukončena.

(C) Při distribuci libovolné části softwaru musíte zachovat všechny doložky týkající se autorských práv, patentů, ochranných známek a přisuzování, které jsou v softwaru uvedeny.

(D) Distribuovat libovolnou část softwaru v podobě zdrojového kódu smíte pouze v rámci této licence a do vaší distribuce musíte zahrnout úplnou kopii této licence.  Pokud distribuujete libovolnou část softwaru v podobě strojového kódu nebo v kompilované podobě, smíte tak učinit pouze v rámci licence, která dodržuje podmínky této licence.

(E) Software je licencován „tak, jak je“. Rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Přispěvatelé neposkytují žádné výslovné záruky, garance ani podmínky.  Podle místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato licence nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony přispěvatelé vylučují předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

(F) Omezení platformy. Licence udělené v oddílech 2(A) a 2(B) se vztahují pouze na software nebo odvozená díla vytvořená v produktech operačního systému Microsoft Windows.

Na začátek stránky