TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Accept 方法 (TSymbol)

這個類型/成員可以支援 .NET Framework 基礎結構,但不能直接使用於您的程式碼中。

命名空間:  System.Web.Razor.Parser
組件:  System.Web.Razor (在 System.Web.Razor.dll 中)

protected internal void Accept(
	TSymbol symbol
)

參數

symbol
型別:TSymbol
顯示: