Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.NextSymbol 方法

這個類型/成員可以支援 .NET Framework 基礎結構,但不能直接使用於您的程式碼中。

命名空間:  System.Web.Razor.Tokenizer
組件:  System.Web.Razor (在 System.Web.Razor.dll 中)

public virtual TSymbol NextSymbol()

傳回值

型別:TSymbol
顯示: