OAuthAuthorizationServerOptions.RefreshTokenProvider 屬性

產生重新整理語彙基元,其可能用於在需要時產生新存取語彙基元。 若未提供,授權伺服器不會從 /Token 端點傳回重新整理語彙基元。

命名空間:  Microsoft.Owin.Security.OAuth
組件:  Microsoft.Owin.Security.OAuth (在 Microsoft.Owin.Security.OAuth.dll 中)

public IAuthenticationTokenProvider RefreshTokenProvider { get; set; }
顯示: