EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

IIngestManifest.Id Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the unique identifier set by Media Services.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Bildirim
ReadOnly Property Id As String 
	Get
'Kullanım
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As String 

value = instance.Id

Property Value

Type: System.String
The unique identifier set by Media Services.

Topluluk İçeriği

Show: