EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudMediaContext.Assets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of assets in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Bildirim
Public Overrides ReadOnly Property Assets As AssetBaseCollection 
	Get
'Kullanım
Dim instance As CloudMediaContext 
Dim value As AssetBaseCollection 

value = instance.Assets

Topluluk İçeriği

Show: