EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TopicDescription.SubscriptionCount Property

 

Gets then number of subscriptions.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int SubscriptionCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32

An Int32 that represents the number of subscriptions.

Return to top
Show: