EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageClientEntity.ThrowIfDisposedOrImmutable Method

Throws an exception if the client is disposed or immutable.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposedOrImmutable()

Topluluk İçeriği

Show: