EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheErrorCode.PortAlreadyInUseError Field

 

The specified port is already in-use.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int PortAlreadyInUseError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Show: