เพจนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ข้อคิดเห็นของคุณที่มีต่อเนื้อหานี้มีความสำคัญต่อเรา โปรดบอกให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไร
มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
1500 จำนวนอักขระที่เหลืออยู่
ส่งออก (0) พิมพ์
ขยายทั้งหมด
EN
เนื้อหานี้ไม่พร้อมให้ใช้งานในภาษาของคุณ แต่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่นี่

RegRead Method

Returns the value of a key or value-name from the registry.


           object.RegRead(strName) 

object

WshShell object.

strName

String value indicating the key or value-name whose value you want.

The RegRead method returns values of the following five types.

Type

Description

In the Form of

REG_SZ

A string

A string

REG_DWORD

A number

An integer

REG_BINARY

A binary value

A VBArray of integers

REG_EXPAND_SZ

An expandable string (e.g., "%windir%\\calc.exe")

A string

REG_MULTI_SZ

An array of strings

A VBArray of strings

You can specify a key-name by ending strName with a final backslash. Do not include a final backslash to specify a value-name. A value entry has three parts: its name, its data type, and its value. When you specify a key-name (as opposed to a value-name), RegRead returns the default value. To read a key's default value, specify the name of the key itself. Fully qualified key-names and value-names begin with a root key. You may use abbreviated versions of root key names with the RegRead method. The five possible root keys are listed in the following table.

Root key Name

Abbreviation

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

HKEY_USERS

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_CONFIG

The following code creates a key and two values, reads them, and deletes them.

Dim WshShell, bKey
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\", 1, "REG_BINARY"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ"

bKey = WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\")
WScript.Echo WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader")

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\"
var WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell");

WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\", 1, "REG_BINARY");
WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ");

var bKey =  WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WScript.Echo (WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader"));

WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\");

Applies To:

เนื้อหาชุมชน

แสดง:
© 2015 Microsoft