Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Equality Operator
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

FontStyle.Equality Operator

Compares two instances of FontStyle for equality.

Namespace:  System.Windows
Assembly:  PresentationCore (in PresentationCore.dll)

public static bool operator ==(
	FontStyle left,
	FontStyle right
)

Parameters

left
Type: System.Windows.FontStyle
The first instance of FontStyle to compare.
right
Type: System.Windows.FontStyle
The second instance of FontStyle to compare.

Return Value

Type: System.Boolean
true to show the specified FontStyle objects are equal; otherwise, false.

.NET Framework

Supported in: 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft