EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MsmqIntegrationBindingElement Constructor ()

 
System_CAPS_noteNote

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Initializes a new instance of the MsmqIntegrationBindingElement class.

Namespace:   System.ServiceModel.MsmqIntegration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public MsmqIntegrationBindingElement()

MsmqIntegrationBindingElement msmqBindingElement = new MsmqIntegrationBindingElement();

.NET Framework
Available since 3.0
Return to top
Visa: