EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Binding.ShouldSerializeNamespace Method ()

.NET Framework (current version)
 

Returns whether the namespace of the binding should be serialized.

Namespace:   System.ServiceModel.Channels
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public bool ShouldSerializeNamespace()

Return Value

Type: System.Boolean

true if the binding namespace should be serialized; otherwise, false.

.NET Framework
Available since 4.0
Return to top
Visa: