ReadOnlyException Constructor
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ReadOnlyException Constructor

 

Initializes a new instance of the ReadOnlyException class.

Namespace:   System.Data
Assembly:  System.Data (in System.Data.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodReadOnlyException()

Initializes a new instance of the ReadOnlyException class.

System_CAPS_protmethodReadOnlyException(SerializationInfo, StreamingContext)

Initializes a new instance of the ReadOnlyException class with serialization information.

System_CAPS_pubmethodReadOnlyException(String)

Initializes a new instance of the ReadOnlyException class with the specified string.

System_CAPS_pubmethodReadOnlyException(String, Exception)

Initializes a new instance of the ReadOnlyException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft