EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ListBindableAttribute.Default Field

 

Represents the default value for ListBindableAttribute.

Namespace:   System.ComponentModel
Assembly:  System (in System.dll)

public static readonly ListBindableAttribute Default

Defaults to Yes.

.NET Framework
Available since 1.1
Return to top
Visa: