EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HttpWebRequestFactory Class

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Shared.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

'Användning

public static class HttpWebRequestFactory
public final class HttpWebRequestFactory
public final class HttpWebRequestFactory

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Shared.Protocol.HttpWebRequestFactory

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Visa: