CreateCloudQueueClient Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudStorageAccount.CreateCloudQueueClient Method ()

 

Creates the Queue service client.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public CloudQueueClient CreateCloudQueueClient()
Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft