EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DeleteSnapshotsOption Enumeration

 

Updated: December 20, 2016

The set of options describing delete operation.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnly

Delete the blob's snapshots only.

IncludeSnapshots

Delete the blob and its snapshots.

None

Delete the blob only. If the blob has snapshots, this option will result in an error from the service.

Return to top
Visa: