DisableContentMD5Validation Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobRequestOptions.DisableContentMD5Validation Property

 

Updated: July 12, 2016

Gets or sets a value to indicate that MD5 validation will be disabled when downloading blobs.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> DisableContentMD5Validation { get; set; }

Property Value

Type: System.Nullable<Boolean>

Use true to disable MD5 validation; false to enable MD5 validation.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft