EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TaskOptions Enumeration

Updated: December 11, 2012

Specifies the options for creating Tasks.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

[FlagsAttribute]
public enum TaskOptions

Member nameDescription
None Specifies no creation options.

ProtectedConfiguration Specifies that the Task's configuration should be encrypted.

Gruppinnehåll

Visa: