EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ProtectionKeyType Enumeration

Updated: November 15, 2012

Describes the types of protection keys.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum ProtectionKeyType

Member nameDescription
X509CertificateThumbprint The protection key is an X.509 certificate thumbprint.

Gruppinnehåll

Visa: