Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MediaProcessorBaseCollection Class

Updated: December 11, 2012

Represents a collection of IMediaProcessor objects.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class MediaProcessorBaseCollection : CloudBaseCollection<IMediaProcessor>

The MediaProcessorBaseCollection type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyElementType Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyExpression Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyMediaContextGets or sets MediaContextBase. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyProvider Gets the query provider that is associated with this data source. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Protected propertyQueryable Gets the queryable collection of items. (Inherited from CloudBaseCollection<T>.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft