EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IIngestManifest::Statistics Property

Updated: June 25, 2013

Gets the manifest statistics.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

property IIngestManifestStatistics^ Statistics {
	IIngestManifestStatistics^ get ();
}

Gruppinnehåll

Visa: