Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ErrorDetail Class

Updated: November 15, 2012

Describes an error encountered during the execution of a task.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.ErrorDetail

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class ErrorDetail

The ErrorDetail type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodErrorDetailInitializes a new instance of the ErrorDetail class.
Top

  NameDescription
Public propertyCode Gets or sets the error code.
Public propertyMessage Gets or sets the error message.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft