EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudMediaContext.StorageAccounts Property

Updated: December 5, 2014

Gets a collection to operate on StorageAccounts associated with this context.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override StorageAccountBaseCollection StorageAccounts { get; }

Gruppinnehåll

Visa: