Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudMediaContext.JobTemplates Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of job templates available in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override JobTemplateBaseCollection JobTemplates { get; }

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft