EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudMediaContext.IngestManifestAssets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of manifest assets in the system

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override IngestManifestAssetCollection IngestManifestAssets { get; }

Gruppinnehåll

Visa: