Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BulkIngestMediaContext.Files Property

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Gets the collection of files in this ingest operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BulkIngest
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Användning
Dim instance As BulkIngestMediaContext
Dim value As BaseFileInfoCollection

value = instance.Files

public override BaseFileInfoCollection Files { get; }
/** @property */
public BaseFileInfoCollection get_Files ()

public override function get Files () : BaseFileInfoCollection

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8 Beta

Target Platforms


Build Date:

2012-06-07
Visa:
© 2015 Microsoft