Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
NotificationQueueName Property
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

OnDemandTransferOptions.NotificationQueueName Property

 

Gets or sets the name of the queue where transfer completion notification can optionally be sent.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public string NotificationQueueName { get; set; }

Property Value

Type: System.String

Type: System.String

Returns String.

The NotificationQueueName property specifies the name of the queue where a notification message will be sent when the transfer is completed. This property must be a valid queue name. For more information about valid queue names, see Naming Queues and Metadata.

Example

The following code snippet sets a queue name for notification messages.

// Specify the on-demand transfer options for the diagnostic data.
OnDemandTransferOptions transferOptions = new OnDemandTransferOptions();

// Provide a name for the queue where completion messages will be stored.
transferOptions.NotificationQueueName = "wad-on-demand-transfers";

System_CAPS_warningWarning

This API is not supported in Azure SDK versions 2.5 and higher. Instead, use the diagnostics.wadcfg XML configuration file. For more information, see Collect Logging Data by Using Azure Diagnostics.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft