Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

OnDemandTransferOptions.LogLevelFilter Property

Updated: October 24, 2011

Gets or sets the filter level for event data that has been logged with level information.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public LogLevel LogLevelFilter { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.LogLevel

Returns LogLevel.

The LogLevelFilter property specifies a LogLevel value by which to filter diagnostic data. If the logging level is set to Undefined, all data is transferred regardless of logging level.

Example

The following code snippet specifies that only error-level logs should be transferred:

// Specify the on-demand transfer options for the diagnostic data.
OnDemandTransferOptions transferOptions = new OnDemandTransferOptions();

// Specify only error-level logs.
transferOptions.LogLevelFilter = LogLevel.Error;


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft