OnEndGetWebToken Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.OnEndGetWebToken Method (IAsyncResult, DateTime)

 

Executes upon calling the EndGetWebToken method.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract string OnEndGetWebToken(
	IAsyncResult result,
	out DateTime cacheUntil
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get a web token.

cacheUntil
Type: System.DateTime

When this method returns, contains the expiration date and time of the token information in the cache.

Return Value

Type: System.String

The String that represents the web token.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft