Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
TopicPath Property
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.TopicPath Property

 

Gets the full pathname of the topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string TopicPath { get; private set; }

Property Value

Type: System.String

The full pathname of the topic.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft