EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.OnEndAddRule Method (IAsyncResult)

 

Ends the asynchronous call to OnBeginAddRule.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndAddRule(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult from a OnBeginAddRule.

Return to top
Visa: