EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.EndAcceptSessionReceiver Method

Ends the asynchronous operation of accepting a session receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public SessionReceiver EndAcceptSessionReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the AcceptSessionReceiver().
Visa: