Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
RelayDescription Class
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RelayDescription Class

 

Represents a relay description.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityDescription
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.RelayDescription

[DataContractAttribute(Name = "RelayDescription", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class RelayDescription : EntityDescription

NameDescription
System_CAPS_pubmethodRelayDescription(String, RelayType)

Initializes a new instance of the RelayDescription class.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAuthorization
System_CAPS_pubpropertyCollectionName

Gets or sets the name of the collection associated with the relay.

System_CAPS_pubpropertyCreatedAt

Gets or sets the exact time the relay was created.

System_CAPS_pubpropertyExtensionData

Gets or sets the structure that contains extra data.(Inherited from EntityDescription.)

System_CAPS_pubpropertyIsDynamic

Gets or sets whether the relay is dynamic.

System_CAPS_pubpropertyIsReadOnly

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.(Inherited from EntityDescription.)

System_CAPS_pubpropertyListenerCount

Gets or sets the number of listeners for this relay.

System_CAPS_pubpropertyPath

Gets or sets the path of the relay.

System_CAPS_pubpropertyRelayType

Gets or sets the relay type.

System_CAPS_pubpropertyRequiresClientAuthorization

Gets or sets whether client authorization is needed for this relay.

System_CAPS_pubpropertyRequiresTransportSecurity

Gets or sets whether transport security is needed for this relay.

System_CAPS_pubpropertyUpdatedAt

Gets or sets the date when the relay was updated.

System_CAPS_pubpropertyUserMetadata

Gets or sets the user metadata associated with this instance.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodThrowIfReadOnly()

Throws an exception if the entity description is read-only.(Inherited from EntityDescription.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft