Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
ReceiveMode Enumeration
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ReceiveMode Enumeration

 

Enumerates the values for the receive mode. The default is PeekLock.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum ReceiveMode

Member nameDescription
PeekLock

Specifies the PeekLock receive mode. This is the default value for ReceiveMode.

ReceiveAndDelete

Specifies the ReceiveAndDelete receive mode.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft