RequiresDuplicateDetection Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

 

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

Public Property RequiresDuplicateDetection As Boolean

Property Value

Type: System.Boolean

true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft