EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

 

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool RequiresDuplicateDetection { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.

Return to top
Visa: