Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
EnableDeadLetteringOnMessageExpiration Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.EnableDeadLetteringOnMessageExpiration Property

 

Gets or sets a value that indicates whether this queue has dead letter support when a message expires.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableDeadLetteringOnMessageExpiration { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the queue has a dead letter support when a message expires; otherwise, false.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft