Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

PartitionNotOwnedException Class

Represents the exception that is thrown for signaling partition not owned errors.

System.Object
  System.Exception
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingException
      Microsoft.ServiceBus.Messaging.PartitionNotOwnedException

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[SerializableAttribute]
public sealed class PartitionNotOwnedException : MessagingException

The PartitionNotOwnedException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodPartitionNotOwnedException(String)Initializes a new instance of the PartitionNotOwnedException class with a specified error message.
Public methodPartitionNotOwnedException(String, Exception)Initializes a new instance of the PartitionNotOwnedException class with a specified error message and a reference to the inner exception.
Top

  NameDescription
Public propertyDataGets the data associated with the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyDetailGets or sets the detail information of the messaging exception. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyHelpLink (Inherited from Exception.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyIsTransientGets or sets a value indicating whether the exception is transient. Check this property to determine if the operation should be retried. (Inherited from MessagingException.)
Public propertyMessage (Inherited from Exception.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Public propertyTimestampGets or sets the time at which the messaging exception occurred. (Inherited from MessagingException.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataPopulates the serialization information with data about the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft