EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageClientEntity.ThrowIfDisposedOrImmutable Method

Throws an exception if the client is disposed or immutable.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposedOrImmutable()

Gruppinnehåll

Visa: