EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageClientEntity.ThrowIfDisposed Method

Throws an exception if the message client entity is disposed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposed()

Gruppinnehåll

Visa: