EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage::SessionId Property

 

Gets or sets the identifier of the session.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property String^ SessionId {
	String^ get();
	void set(String^ value);
}

Property Value

Type: System::String^

The identifier of the session.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Return to top
Visa: