SequenceNumber Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.SequenceNumber Property

 

Gets the unique number assigned to a message by the Service Bus.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long SequenceNumber { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Int64

The unique number assigned to a message by the Service Bus.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the message server.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft