Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

AllowRule Class

Represents the rule to allow.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataContractAttribute(Name = "AllowRule", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class AllowRule : AuthorizationRule

The AllowRule type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodAllowRule()Initializes a new instance of the AllowRule class.
Public methodAllowRule(String, AllowRuleClaimType, String, IEnumerable<AccessRights>)Initializes a new instance of the AllowRule class with the specified parameters.
Public methodAllowRule(String, String, String, IEnumerable<AccessRights>)Initializes a new instance of AllowRule class.
Top

  NameDescription
Public propertyClaimTypeGets or sets the claim type. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyClaimValueGets or sets the claim value which is either ‘Send’, ‘Listen’, or ‘Manage’. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyCreatedTimeGets or sets the date and time when the authorization rule was created. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyIssuerNameGets or sets the name identifier of the issuer. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyKeyNameGets or sets the allow rule key name. (Overrides AuthorizationRule.KeyName.)
Public propertyModifiedTimeGets or sets the date and time when the authorization rule was modified. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyRevisionGets or sets the modification revision number. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public propertyRightsGets or sets the list of rights. (Inherited from AuthorizationRule.)
Top

  NameDescription
Public methodCloneCreates a copy of AuthorizationRule. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public methodEqualsDetermines whether the specified object is equal to the current object. (Inherited from AuthorizationRule.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCodeReturns the hash code for this instance. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodOnValidateEnables derived classes to provide custom handling when validating the authorization rule. (Inherited from AuthorizationRule.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Protected methodValidateRightsChecks the validity of the specified access rights. (Inherited from AuthorizationRule.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft