Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
TransferMode Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConnectionOrientedTransportElement.TransferMode Property

 

Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("transferMode", DefaultValue = TransferMode.Buffered)]
public TransferMode TransferMode { get; set; }

Property Value

Type: System.ServiceModel.TransferMode

Returns a valid TransferMode value that specifies whether a channel uses streamed or buffered modes of message transfer. The default is Buffered.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft