EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ICustomProvider.EndTransaction Method (Object, Boolean)

 

Commits or rollbacks a transaction previously started with the BeginTransaction method.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void EndTransaction(
	object transactionContext,
	bool rollback
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

An object that represents the transaction context. This object is returned from the BeginTransaction method.

rollback
Type: System.Boolean

If true, the transaction should be rolled back. If false, the transaction should be committed.

Return to top
Visa: