EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HostCacheStats.ToString Method ()

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String

Return to top
Visa: