EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheReadyRetryPolicy.RetryCount Property

 

The number of retry attempts.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int RetryCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

Returns Int32.

Return to top
Visa: