EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheReadyRetryPolicy.MaximumRetryIntervalInSeconds Property

 

The maximum number of seconds between retries.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int MaximumRetryIntervalInSeconds { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

Returns Int32.

Return to top
Visa: